Hướng Dẫn Bắt Đầu Lập Trình Android


1. Cơ bản về Android

Android – Giới thiệu (Home)

Android – Tổng quan (Overview)

Android – Thiết lập môi trường (Environment setup)

Android – Kiến trúc (Architecture)

Android – Thành phần ứng dụng (Application components)

Android – Ví dụ Hello World (Hello World Example)

Android – Tài nguyên (Resources)

Android – Hoạt động (Activities)

Android – Dịch vụ (Services)

Android – Tiếp nhận tin nhắn (Broadcast receivers)

Android – Cung cấp nội dung (Content providers)

Android – Đoạn code (Fragments)

Android – Ý định/Bộ lọc (Intents/Filters)

2. Giao diện Android

Android – Bố cục giao diện (UI Layout)

Android – UI Controls

Android – Quản lý sự kiện (Event handling)

Android – Style and Themes

Android – Thành phần tùy chỉnh (Custom components)

3. Khái niệm nâng cao về Android

Android – Kéo và thả (Drag and drop)

Android – Thông báo (Notification)

Android – Dịch vụ vị trí (Audio capture)

Android – Gửi mail (Sending Email)

Android – Gửi tin nhắn (Sending SMS)

Android – Gọi điện (Phone Call)

Android – Phát hành ứng dụng (Publishing Android application)

4. Một số ví dụ nhỏ thực hành lập trình Android

Android – Hộp thoại thông báo (Alert Dialoges)

Android –  (Animations)

Android – Thu âm thanh (Audio capture)

Android – Quản lý âm thanh (Audio manager)

Android – Hoàn thành tự động (Auto complete)

Android – Những thực tế đáng chú ý nhất

Android – Bluetooth

Android – Quay phim (Camera)

Android – Lưu trữ tạm thời (Clipboard)

Android – Tùy chỉnh kiểu chữ (Custom fonts)

Android – Lưu trữ dữ liệu (Data back up)

Android – Công cụ dành cho lập trình viên (Developer tool)

Android – Emulator

Android – Tích hợp facebook (Facebook integration)

Android –  (Gestures)

Android – Bản đồ Google (Google maps)

Android – Hiệu ứng hình ảnh (Image effects)

Android – Chuyển đổi hình ảnh (ImageSwitcher)

Android – Lưu trữ trong (Internal storage)

Android – JetPlayer

Android – Bộ phân tích Json (Json parser)

Android – Tích hợp Linkedin ( Linkedin integration)

Android – Tải Spinner (Loading Spinner)

Android – Định vị (Localization)

Android – Màn hình đăng nhập (Login screen)

Android – Ứng dụng nghe nhìn đa phương tiện (MediaPlayer)

Android – Cảm ứng đa điểm (Multitouch)

Android – Chuyển hướng (Navigation)

Android – Mạng Internet (Network Internet)

Android – Hướng dẫn NFC (NFC guide)

Android – PHP/MySQL

Android – Vòng biểu diễn quá trình (Progress Circle)

Android – Thanh biễu diễn quá trình (ProgressBar)

Android – Tin nhắn Push Notification (Push Notification)

Android – Hướng dẫn NFC (NFC guide)

Android – PHP/MySQL

Android – Vòng biểu diễn quá trình (Progress Circle)

Android – Mã vẽ RenderScript (RenderScript )

Android – Bộ đọc RSS (RSS Reader)

Android – Quản lý công cụ lập trình SDK Manager (SDK Manager)

Android – Quản lý Session (Session Management)

Android – Chia sẻ (Shared preferences)

Android – Giao thức SIP (SIP protocol)

Android – Kiểm tra lỗi chính tả (Spelling checker)

Android – Cơ sở dữ liệu SQLite (SQLite Database)

Android – Thư viện hỗ trợ (Support library)

Android – Kiểm tra (Testing)

Android –  (Text to Speech)

Android – Tích hợp Twitter (Twitter integration)

Android – Thiết kế giao diện (UI design)

Android – Mẫu giao diện (UI patterns)

Android – Kiểm tra giao diện (UI testing)

Android – Bố cục dạng web (WebView layout)

Android –  Wifi

Android – Widgets

Android – Bộ giải  mã XML (XML Parsers)

 

 


 

 

1503 Total Views 8 Views Today