Android – UI ControlsUI Control là những thành phần tương tác trong giao diện của ứng dụng. Android cung cấp nhiều Control bạn có thể dùng trong giao diện như Button (nút bấm), Text Field (nhập liệu text), Seek Bar (thanh tìm kiếm), Check Box , Zoom Button (nút phóng to nhỏ), Toggle Buttons…

UI Control

THÀNH PHẦN GIAO DIỆN

Một View là một đối tượng vẽ một thứ gì đó lên màn hình, cái mà người dùng có thể tương tác và một ViewGroup là một đốt tượng chứa các đối tượng View và các đối tượng ViewGroup khác để xác định Layout của một giao diện.

Bạn xác định layout của bạn trong tập tin XML cái mà cung cấp một cấu trúc mà có thể dễ dàng đọc được, tương tự như HTML. Ví dụ, một layout dọc với một Input Control Text View và một Button có nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  
  <TextView android:id="@+id/text"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="I am a TextView" />
  
  <Button android:id="@+id/button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="I am a Button" />
</LinearLayout>

UI Controls trong Android

Android cung cấp nhiều UI Control giúp lập trình viên xây dựng giao diện đồ họa cho ứng dụng của bạn:

No. UI Control & Mô tả
1 TextView  Hiển thị chuỗi lên màn hình.
2 EditText  Là lớp con của TextView, người dùng có thể chỉnh sửa được chuỗi.
3 AutoCompleteTextView  Là một View giống như EditText, ngoài trừ nó hiển thị ra danh sách các gợi ý tự động khi người dùng nhập chuỗi.
4 Button  Một nút bấm mà người dùng có thể bấm giữ (press), bấm (click).
5 ImageButton  Một nút bấm có hình ảnh.
6 CheckBox Cho phép người dùng bật/tắt một lựa chọn nào đó.Bạn có thể dùng UI Control này cho các lựa chọn có thể được chọn cùng nhau.
7 ToggleButton  An on/off button with a light indicator Là một nút bật/tắt có đèn báo.
8 RadioButton  UI Control này có 2 trạng thái: hoặc là bật, hoặc là tắt.
9 RadioGroup  Một nhóm nhiều RadioButton.
10 ProgressBar  Hiển thị ra tiến trình thực hiện nhiệm vụ cho người dùng thấy.
11 Spinner  Một danh sách sổ xuống cho phép người dùng chọn một trong các giá trị trong danh sách.
12 TimePicker  Cho phép người dùng chọn thời gian trong ngày, hoặc là dạng 24 giờ, hoặc là dạng AM/PM.
13 DatePicker  Cho phép người dùng chọn ngày.

Tạo UI Control

Input Control là những thành phần tương tác trong  giao diện của ứng dụng của bạn. Android cung cấp nhiều Control bạn có thể dùng khi thiết kế giao diện như Button, Text Field, Seek Bar, Check Box, Zoom Button, Toggle Button…

Như giải thích trong phần trước, một đối tượng View có thể có một ID duy nhất để nhận dạng nó. Cú pháp của một ID bên trong thẻ XML là:

android:id="@+id/text_id"

Để tạo một UI Control/View/Widget bạn phải định nghĩa View/Widget trong tập tin layout và gán cho nó ID:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >
  
  <TextView android:id="@+id/text_id"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="I am a TextView" />
</LinearLayout>

Cuối cùng tạo một Instance của đối tượng Control đó và gọi nó từ layout như dòng code bên dưới:

TextView myText = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
1018 Total Views 2 Views Today