Android – Thành phần ứng dụng (Application components)


Thành phần ứng dụng (Application components) là những khối xây dựng của ứng dụng Android. Ở các phần sau, chúng ta sẽ gọi là Component. Tập tin AndroidManifest.xml mô tả các Component của ứng dụng cũng như cách nó tương tác. 4 Component chính được sử dụng trong ứng dụng Android là:

Component Mô tả
Activities Ra lệnh cho giao diện và quản lý tương tác người dùng trên màn hình thiết bị
Services Quản lý quá trình hoạt động bên trong (background processing) của ứng dụng.
Broadcast Receivers Quản lý liên lạc giữa các ứng dụng.
Content Providers Quản lý dữ liệu và các vấn đề liên quan tới cơ sở dữ liệu.

Activities

Một Activity là một màn hình đơn lẻ với một giao diện người dùng, có thể đơn giản là Activity biểu diễn các hành động trên màn hình. Ví dụ, một ứng dụng hộp thư điện tử (email) có thể có một Activity, trong đó chứa danh sách email mới. Ngoài ra, cần một Activity khác để soạn thảo email, một Activity khác nữa để đọc email. Nếu một ứng dụng có nhiều hơn một Activity, chúng ta phải đánh dấu Activity nào sẽ hiển thị khi mở ứng dụng.

Một Activity được khai báo như là một lớp con của lớp Activity:

public class MainActivity extends Activity {

}

Services

Service là một Component chạy ở nền ứng dụng, thực hiện các thao tác chạy trong thời gian dài. Ví dụ, một Service có thể phát nhạc trong khi người dùng mở và sử dụng một ứng dụng khác trên màn hình. Một ví dụ khác là tải dữ liệu từ Internet mà không làm ảnh hưởng đến thao tác với Activity trong cùng ứng dụng hoặc trên ứng dụng khác.

Một Service được khai báo như là lớp con của lớp Service:

public class MyService extends Service {

}

Broadcast Receivers

Broadcast Receivers có nhiệm vụ đơn giản là trả lời những tin nhắn từ các ứng dụng khác hoặc từ hệ thông. Ví dụ, các ứng dụng có thể phát tín hiệu cho các ứng dụng khác là nó đã tải dữ liệu nào đó về thiết bị, và cho phép các ứng dụng khác sử dụng những dữ liệu này. Broadcast Receivers thực hiện việc liên lạc và khởi động những thao tác cần thiết.

Một Broadcast Receivers được khai báo như là lớp con của lớp Broadcast Receivers và mỗi tin nhắn là một thực thể Intent:

public class MyReceiver  extends  BroadcastReceiver {
   
   public void onReceive(context,intent){}

}

Content Providers

Một Content Provider cung cấp dữ liệu của một ứng dụng cho ứng dụng khác theo yêu cầu. Các yêu cầu này được quản lý bởi các hàm hay phương thức (methods)  của lớp ContentResolver. Dữ liệu có thể được lưu trong hệ thống tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc nơi khác.

Một Content Provider được khai báo như là lớp con của lớp Content Provider và phải thực hiện các thao tác thiết lập API cơ bản để cho phép các ứng dụng khác thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.

public class MyContentProvider extends  ContentProvider {
   
   public void onCreate(){}

}

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về từng Component trong các phần sau.

Additional Components

Ngoài các Component chính được nhắc đến ở trên, còn có nhiều Component khác:

Component Mô tả
Fragments Một phần của giao diện người dùng trong một Activity.
Views Thành phần của giao diện, được vẽ trên màn hình như nút bấm, danh sách, nhãn…
Layouts Quản lý kiểu màn hình và hiển thị của các View.
Intents Kết nối các Component với nhau.
Resources Tài nguyên như là văn bản, hình vẽ.
Manifest Tập tin chứa thông số thiết lập của ứng dụng.

 

3513 Total Views 10 Views Today