Các Category cơ bản của Intent trong Android


Sau đây là danh sách các Category cơ bản của Intent trong Android. Bạn có thể tham khảo danh sách toàn bộ các Category của Intent trong Android trong các tài liệu chính thức của Android:

No. Category & Mô tả
1 CATEGORY_APP_BROWSER  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Browser (Trình duyệt).
2 CATEGORY_APP_CALCULATOR  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Calculator (Máy tính).
3 CATEGORY_APP_CALENDAR  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Calendar (Lịch).
4 CATEGORY_APP_CONTACTS  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Contacts (Danh bạ).
5 CATEGORY_APP_EMAIL  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Email.
6 CATEGORY_APP_GALLERY  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Gallery (Thư viện).
7 CATEGORY_APP_MAPS  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Maps (Bản đồ).
8 CATEGORY_APP_MARKET  Activity này cho phép người dùng tìm kiếm và tải ứng dụng mới.
9 CATEGORY_APP_MESSAGING  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Message (Tin nhắn).
10 CATEGORY_APP_MUSIC  Được dùng với ACTION_MAIN để chạy ứng dụng Music (Nghe nhạc).
11 CATEGORY_BROWSABLE  Các Activity có thể được gọi an toàn từ một Browser phải hỗ trợ Category này.
12 CATEGORY_CAR_DOCK  Activity này chạy khi thiết bị được kết nối với Car Dock (giá để điện thoại trên ô tô).
13 CATEGORY_CAR_MODE  Được dùng để thông báo rằng Activity có thể được sử dụng trên ô tô.
14 CATEGORY_DEFAULT  Được thiết lập nếu Activity là một lựa chọn cho Action mặc định để thực hiện một phần dữ liệu nào đó.
15 CATEGORY_DESK_DOCK  Activity này chạy khi thiết bị được kết nối với Car Dock (giá để điện thoại trên ô tô).
16 CATEGORY_DEVELOPMENT_PREFERENCE  Activity này là một Development Preference Panel.
17 CATEGORY_EMBED  Có khả năng chạy trong một Container cha.
18 CATEGORY_FRAMEWORK_INSTRUMENTATION_TEST  Được sử dụng như là code trong quá trình kiểm tra Framework Instrumentation Tests.
19 CATEGORY_HE_DESK_DOCK  Activity này chạy khi thiết bị được gắn vào một Digital Dock.
20 CATEGORY_HOME  Đây là Home Activity, nó là Activity hiện thị đầu tiên trên màn hình khi thiết bị khởi động.
21 CATEGORY_INFO  Cung cấp thông tin về Package chứa nó.
22 CATEGORY_LAUNCHER  Cần được hiển thị ở Top-level Launcher.
23 CATEGORY_LE_DESK_DOCK  Activity này chạy khi thiết bị được gắn vào một Analog Dock.
24 CATEGORY_MONKEY  Activity này có thể được thực hiện bởi Monkey hoặc các công cụ test tự động khác.
25 CATEGORY_OPENABLE  Được dùng để chỉ ra rằng một GET_CONTENT Intent chỉ cần các URI mà có thể mở bởi ContentResolver.openInputStream.
26 CATEGORY_PREFERENCE  Activity này là một Preference Panel.
27 CATEGORY_TAB  Được dùng như là một Tab bên trong TabActivity.
28 CATEGORY_TEST  Được sử dụng để test.
29 CATEGORY_UNIT_TEST   Được sử dụng như một unit test (chạy thông qua Test Harness).
2787 Total Views 5 Views Today