Các Extra cơ bản của Intent trong Android


Sau đây là danh sách các Extra cơ bản của Intent trong Android. Bạn có thể tham khảo danh sách toàn bộ các Extra của Intent trong Android trong các tài liệu chính thức của Android:

No. Extra Data & Mô tả
1 EXTRA_ALARM_COUNT  Được dùng như một trường phụ trong Intent AlarmManager để thông báo cho ứng dụng biết có bao nhiêu Alarm đang chờ đợi được truyền với Intent.
2 EXTRA_ALLOW_MULTIPLE  Được dùng để thông bào rằng một Intent ACTION_GET_CONTENT có thể cho phép người dùng chòn và trả lại nhiều Item.
3 EXTRA_ALLOW_REPLACE  Được dùng như một trường phụ boolean của Intent ACTION_INSTALL_PACKAGE để cài đặt package.
4 EXTRA_BCC Là một chuỗi String[] giữ địa chỉ Email có thể được Blind Carbon Copied.
5 EXTRA_CC  Là một chuỗi String[] giữ địa chỉ Email có thể được Carbon Copied.
6 EXTRA_CHANGED_COMPONENT_NAME_LIST   Trường này là một phần của Intent ACTION_PACKAGE_CHANGED, và chứa một mảng các chuỗi các Component đã thay đổi.
7 EXTRA_DATA_REMOVED Được dùng như một trường phụ boolean của Intent ACTION_PACKAGE_REMOVED để thông báo  rằng đang gỡ cài đặt hoàn toàn hay chỉ một phần.
8 EXTRA_DOCK_STATE Được dùng như một trường phụ của Intent ACTION_DOCK_EVENT để yêu cầu trạng thái của dock.
9 EXTRA_DOCK_STATE_CAR  Được dùng như một giá trị phụ kiểu Int của Intent EXTRA_DOCK_STATE để cho biết thiết bị đang được kết nối với Car Dock.
10 EXTRA_DOCK_STATE_DESK Được dùng như một giá trị phụ kiểu Int của Intent  EXTRA_DOCK_STATE để cho biết thiết bị đang được kết nối với Desk Dock.
11 EXTRA_EMAIL Một chuỗi String[] giữ địa chỉ Email cần gửi tới.
12 EXTRA_HTML_TEXT Một Constant kiểu String đi cùng với Intent được dùng với ACTION_SEND để thay thế cho EXTRA_TEXT như là HTML Formatted Text.
13 EXTRA_INTENT  Một Intent mô tả lựa chọn bạn muốn hiển thị với ACTION_PICK_ACTIVITY.
14 EXTRA_KEY_EVENT Một đối tượng KeyEvent chứa Event kích hoạt tạo Intent chứa nó.
15 EXTRA_LOCAL_ONLY Được dùng để thông báo rằng một Intent ACTION_GET_CONTENT chỉ trả lại dữ liệu nằm trên thiết bị.
16 EXTRA_ORIGINATING_URI Được dùng như một trường phụ URI cùng với ACTION_INSTALL_PACKAGE và ACTION_VIEW để chỉ định URI mà theo đường dẫn đó chứa Local APK trong trường dữ liệu của Intent.
17 EXTRA_PHONE_NUMBER Một chuỗi chứa số điện thoại được nhập vào ACTION_NEW_OUTGOING_CALL hoặc là số điện thoại được gọi trong ACTION_CALL.
18 EXTRA_SHORTCUT_ICON Được dùng để xác định biểu tượng, như là một Bitmap.
19 EXTRA_SHORTCUT_INTENT Tên của extra này định nghĩa Intent của một Shortcut.
20 EXTRA_SHORTCUT_NAME Tên của extra này định nghĩa tên của một Shortcut.
21 EXTRA_STREAM  Là URI giữ luồng dữ liệu tương ứng với Intent được dùng với ACTION_SEND để chỉ ra dữ liệu được gửi.
22 EXTRA_SUBJECT  Là một constant kiểu string giữ Subject Line của một tin nhắn (Message).
23 EXTRA_TEMPLATE Dữ liệu khởi tạo khi tạo mới một record. Được dùng với ACTION_INSERT.
24 EXTRA_TEXTA Một constant kiểu CharSequence tương ứng với Intent, được dùng với ACTION_SEND được dùng để cung cấp dữ liệu chữ được gửi.
25 EXTRA_TITLE  Tiêu đề của Dialog kiểu CharSequence để cung cấp cho người dùng, được dùng với ACTION_CHOOSER.
26 EXTRA_UID  Được dùng như một trường phụ kiểu int trong Intent ACTION_UID_REMOVED để cung cấp uid của package.
1426 Total Views 10 Views Today