BÀi Tập 4


Mục đích:

– Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android: các sự kiện sảy ra theo trình tự như thế nào
Yêu cầu:

– Tạo một Android Project, đặt tên là LearnAndroidLifetime
– Trong MainActivity, tiến hành Override các hàm onStart, onResume, onPause, onStop,
onDestroy, onRestart; trong mỗi hàm này đơn giản chỉ sử dùng Toast để hiển thị tên hàm
được thực thi.
– Hãy tìm cách để cho các hàm Override ở trên sảy ra, cho nhận xét.
Hướng dẫn:
– Cách sử dụng Toast:

snip

Để chương trình tự thêm các Override method,ta làm như sau: Trên Menu chọn Code -> Overide Methods -> xuất hiện cửa sổ có các Methods/Implements có sẵn để ta lựa chọn.

536 Total Views 2 Views Today