thuchanhmonlaptrinhdidongDownload tài liệu bài tập thực hành: BẤM VÀO LINK

Hướng dẫn trong sách thực hiện trên Eclipse IDE, còn chúng ta đang thực hành trên Android Studio IDE nên có một số thay đổi (không nhiều) về thao tác.

*Lưu ý:

– Phải hoàn thành bài tập được giao cho mỗi buổi, nếu không hoàn thành trong buổi thực hành trên lớp, sinh viên phải nộp bài cũ vào đầu buổi học sau;

– Giảng viên sẽ kiểm tra sinh viên có tự làm bài thực hành (tại lớp hay ở nhà) bằng cách đặt câu hỏi về bài tập;

Buổi 1:

– Nhiệm vụ 1: Tạo máy ảo AVD; Làm theo hướng dẫn sau đây : bấm vào link; Hướng dẫn bằng hình ảnh:  bấm vào link;

– Nhiệm vụ 2: bấm vào link để xem bài tập và hướng dẫn;

– Nhiệm vụ 3: bấm vào link để xem bài tập và hướng dẫn;

– Nhiệm vụ 4: Bài tập 5 của Module 1 (trang 9); bấm vào link để download sách bài thực hành; Lưu ý: không cần chỉnh SubActivity2 thành Dialog.

Tìm hiểu vòng đời của ứng dụng Android

– Nhiệm vụ 5: Bài tập 1 Module 2 (trang 13): phần hướng dẫn không đúng đối với Android Studio; ta làm theo hướng dẫn sau:

+ Để tạo XML Layout mới, chọn Menu File -> New -> XML -> Layout XML File

+ Trong Android Studio, để xem XML layout, ta chọn thẻ Text thay vì thẻ Design.

+ Không cần thay đổi Layout như trong sách hướng dẫn.

– Nhiệm vụ 6: Bài tập 2, 3, 4 của Module 2 sách bài thực hành.

Buổi 2:

* Module 2:

– Bài tập 5, 6, 7, 8, 9,11,12;

Buổi 3:

* Module 2:

– Bài tập 13->18;

Buổi 4: 

* Module 2:

– Bài tập 19, 20, 21, 22;

Buổi 5:

* Module 2:

– Bài tập 24, 25, 28, 30;

Buổi 6:

* Module 3:

– Bài tập 1->4;

Buổi 7: 

* Module 3:

– Bài tập 5->7;

Buổi 8: trả bài còn lại

Buổi 9: kiểm tra

Buổi 10: tổng kết điểm

993 Total Views 2 Views Today